Vedtægter for Personaleforeningen i Bornholms Regionskommune besluttet på den årlige generalforsamling den 29. april 2019

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Personaleforeningen i Bornholms Regionskommune

§ 2 Foreningens formål
Personaleforeningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke fælles interesser, styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af ansættelsessteder og arbejdsområder.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1. Som medlem optages automatisk enhver ansat i Bornholms Regionskommune uafhængigt af ansættelsesform og beskæftigelsesgrad. Ansatte på orlov er tillige medlemmer.

Stk. 2. Æresmedlem Man skal være medlem af foreningen på tidspunktet for indstillingen. Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække som bestyrelsesmedlem eller menigt medlem har gjort en særlig indsats for Personaleforeningen og dennes medlemmer. Æresmedlemsskabet opretholdes når ansættelsen i Bornholms Regionskommune ophører. Æresmedlemmer har adgang til de samme tilbud som øvrige medlemmer. Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen, hvor bestyrelsen med 2/3 af de afgivne stemmer afgør om den enkelte er berettiget til at bære titlen som æresmedlem. Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling. En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling. Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller anden nedsættende eller krænkende beskyldning vedrørende foreningen vil dette blive behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde med 2/3 af de afgivne stemmer afgøre om titlen som æresmedlem skal fratages personen. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, og en fysisk gave ved udnævnelsen.

§ 4 Kontingent
Der opkræves ikke medlemskontingent af det enkelte medlem. Bornholms Regionskommune betaler kontingent der pt. udgør 3 kroner pr. måned for hver medarbejder. Betalingen sker én gang årligt (januar) på baggrund af en opgørelse af antal medarbejdere den 1. december.

§ 5 Bestyrelsen
Personaleforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges medlemmer på valg i ulige år, dog kun for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan bestå af: Formand (ulige år)
Næstformand (lige år)
Kasserer (lige år)
Sekretær (ulige år)
Bestyrelsesmedlem (ulige år)
Bestyrelsesmedlem (lige år)
Bestyrelsesmedlem (ulige år)
Bestyrelsesmedlem (lige år)
Bestyrelsesmedlem (ulige år)
1. suppleant (lige år)
2. suppleant (ulige år)

Herudover vælges der:
Revisor (ulige år)
Revisor suppleant (lige år)
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog minimum 2 gange årligt.
Første bestyrelsesmøde afholdes senest en måned efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Referater fra bestyrelsesmøderne lægges på Dragenettet.
Bestyrelsens arbejdsområder er blandt andet, at:
     forvalte Personaleforeningens midler og bestemme deres anbringelse
     virke som inspirerende og koordinerende organ for interessegrupperne
     varetage Personaleforeningens interesser udadtil og indadtil ? afholde generalforsamling

§ 6 Interessegrupper
Interessegrupper kan nedsættes permanent eller ad hoc efter forudgående godkendelse af bestyrelsen, der tillige udpeger en kontaktperson for hver interessegruppe.
Kontaktpersonen er bindeleddet mellem interessegruppen og bestyrelsen.
Iværksættelse af indtægtsgivende aktiviteter i interessegrupperne kan kun ske efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Eventuelle overskud tilfalder Personaleforeningen.

§ 7 Generalforsamling
Personaleforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar til 30. april. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel via Dragenettet.
Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden via Dragenettet sammen med det reviderede regnskab og eventuelle indkomne forslag.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens reviderede regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af: a. bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter b. revisor samt revisorsuppleant
7. Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidigt indkaldt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Det er kun fremmødte medlemmer, der har stemmeret. Alle personvalg er skriftlige, medmindre der på generalforsamlingen måtte være enighed om andet. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse skal finde sted med 3 ugers varsel via Dragenettet som anført ovenfor. Dagsorden skal som minimum indeholde valg af dirigent, behandling af indkomne forslag og eventuelt.

§ 8 Regnskab og formue
Personaleforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor.

§ 9 Tegning
Personaleforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11 Opløsning af foreningen
Til Personaleforeningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og herefter tidligst 2 uger senere endnu en vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningen kan først endelig opløses, når alle dens økonomiske udestående er afviklet. Et eventuelt overskud i forbindelse med opløsning af foreningen tilfalder Bornholms Regionskommune.